آوای دل

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

!باشکاه یوگا پرنده آزاد کرج!عرفان نظرآهاری!شاعر و نویسنده معاصر!آن فرشته کو؟!من بیابان همسرم باد!دو روز مانده به پایان جهان!روی تخته سیاه جهان با گچ نور بنویس!در سینه ات نهنگی می تپد!پیامبری از کنار خانه ما رد شد!لیلی نام تمام دختران زمین!جوانمرد نام دیگر تو!من هشتمین آن هفت نفرم!چای با طعم خدا!عرفان !معنویت!سیمین صدیق ابراهیم نیا! 

آن فرشته کو؟

يک فرشــــــــته داشت می دويد
توی کوچــــــــه های آســــــمان
روی سنگـــــفرش کهکـــــــشان
می دويد و هرکجا که می رسيد
با گچ ستاره ها
عکس يک شـــــــهاب می کشيد

می دويد و خنــــده هاش نور بود
غصــــــه را بلـــــــــــد نبـــــــود
غصــــــه از بهشـــــت دور بــود
می دويد و بوی رفتنش عجيب بود
رد پايش از شکوفه های سيب بود

می دويد و ناگهان
دامنش به ابرها گرفت و ليز خورد
از کــــــنار خانه خدا چکــــــــــــيد
قطــــره قطــــره روی خاک مــرد
هيچکـــــــس ولـــــــــی نگفت
آن فرشته ای که می دويد کــــو!

جای او چقدر خالی است
آی ای خدا ؛ تو لا اقل بگو
. . .

عرفان نظر آهاری

♥ باشکاه یوگا پرنده آزاد کرج ♥ عرفان نظرآهاری ♥ شاعر و نویسنده معاصر ♥ آن فرشته کو؟  ♥  من بیابان همسرم باد ♥ دو روز مانده به پایان جهان ♥ روی تخته سیاه جهان با گچ نور بنویس ♥ در سینه ات نهنگی می تپد ♥ پیامبری از کنار خانه ما رد شد ♥ لیلی نام تمام دختران زمین ♥ جوانمرد نام دیگر تو ♥ من هشتمین آن هفت نفرم ♥ چای با طعم خدا ♥ عرفان ♥ معنویت ♥ سیمین صدیق ابراهیم نیا ♥

خنده های نورانی با شما باد

باشگاه یوگا پرنده آزاد