آوای دل باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

ما تماشای گل از روزنه دل کردیم

 یوگا استان البرز+کانون یوگا+باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج + باشگاه یوگا پرنده آزاد کرج +هفته معلم گرامی باد+سیمین صدیق ابراهیم نیا+پرنده آزاد مکانی تخصصی برای یوگا+ آکادمی یوگا پرنده آزاد+ یوگا پرنده آزاد با مجوز رسمی از اداره کل ورزش و جوانان استان البرز و تحت نظارت کامل انجمن یوگای کشور و فدراسیون ورزش های همگانی+ مرکز یوگا پرنده آزاد

جز غبار از سفر خاک چه حاصل کردیم؟

سفر آن بود که ما در قدم دل کردیم

دامن کعبه چه گرد از رخ ما پاک کند؟

ما که هر گام درین راه دو منزل کردیم

دست ازآن زلف بدارید که ما بیکاران

عمر خود در سر یک عقده ی مشکل کردیم

باغبان بر رخ ما گو در بستان مگشا

ما تماشای گل از روزنه ی دل کردیم

آسمان بود و زمین، پله ی شادی با غم

غم و شادی جهان را چو مقابل کردیم

ای معلم سر خود گیر که ما چون گرداب

قطع امید ز سر رشته ي ساحل کردیم

رفت در کار سخن عمر گرامی صائب

جز پشیمانی ازین کار چه حاصل کردیم؟

صائب تبریزی

باشگاه یوگا پرنده آزاد