بسم الله الرحمن الرحيم

آوای دل باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

یوگا+باشگاه یوگا پرنده آزاد کرج+ روز بزرگداشت شیخ بهایی را گرامی می داریم

تـا کـی بـه تمنـــاي وصـــال تـو يگــانـه           اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه

خواهد به سر آید شب هجران تو يا نه؟           ای تيـــر غمت را دل عشـــاق نشـــانه!

جمعي به تو مشغول و تو غايب ز ميانه

بلبل به چمن زان گل رخسـار نشان ديد           پروانه در آتش شـد و اسـرار ، عيان ديد

عـارف صفت روی تو در پيــر و جوان ديد          يعنـی همـه جـا عکس رخ يـار تـوان ديد

ديوانـه منـم ، من که روم خانه به خانه

 عـاقــل بـه قـوانیـن خـرد ، راه تـو پويـد          ديـوانـه ، بـرون از همـه ، آييـن تو جويـد

تا غنچه ي بشکفته ي اين باغ که بويد؟           هـر کس به زبانی صفت و حمد تو گويد

بـلبـل به غزل خوانی و قمـری به ترانه

  شیخ بهایی

باشگاه یوگا پرنده آزاد