آوای دل

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

 یوگا استان البرز+باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج+مولانا جلال الدین محمد+ هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست . . .

هرنفس آواز عشق می رسد از چپوراست

ما به فلک می رويم ، عزم تماشا کراست ؟

مــا به فلک بوده ايــم ، يــار ملک بوده ايــم

باز همانجا رويـم جمـله ، که آن شهــر ماست

خود ز فلــک بـرتـريم ، وز ملــک افــزون تريم

زيـن دو چـرا نگـذريم ؟ منـــزل ما کـبرياست

گـوهـر پاک ، از کجـــا! عالـم خاک ، از کجـــا!

برچه فرود آمديت؟ بار کنيد، اين چه جاست؟

بــخت جـوان يــــار مــا ، دادن جــان کـار مــا

قافله ســــالار ما فخـــر جهــان مصطفـاست

از مـه او مـــه شکــافت ، ديـــدن او بـر نتافت

ماه چنــان بخت يافت ، او که کمينـــه گداست

در دل مـــا در نــگر ،  هـــر دم شــــق قمــــر

کـز نظــرِ آن نظــر چشــم تو آنســو چراست؟

خلـــق چـو مرغــــابيـــان زاده زدريــای جـــان

کی کند اينجا مقــام ، مرغ کز آن بحــر خاست؟

بل کــه  به دريـــا دريم جملــــه در او حاضــريم

ورنــه ز دريـــای دل مــــوج پيــــاپی چـراست؟

آمـــد مــــوج اَلـَست کشتـــی قــــالب ببسـت

باز چو کشتی شکست ، نوبت وصل و لقاست

مولانا

باشگاه یوگا پرنده آزاد