آوای دل باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

استان البرز باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج ای که می پرسی نشان عشق چیست؟ عشق چيزي جز ظهور مهر نيست عشق يعني مهر  بي چون و چرا عشق يعني کوشش بي ادعا عشق يعني خواندن از چشمان او حرف هاي دل بدون گفتگو عشق يعني دشت گلکاري شده در کويري چشمه اي جاري شده يک شقايق در ميان دشت خار باور امکان با يک گل بهار در خزاني برگ ريز و زرد و سخت عشق تاب آخرين برگ درخت عشق يعني روح را آراستن بي شمار افتادن و برخاستن عشق يعني گل به جاي خار باش پل به جاي اين همه ديوار باش در ميان اين همه غوغا و شر عشق يعني کاهش رنج بشر عشق يعني تشنه اي خود نيز اگر واگذاري آب را بر تشنه تر گاه بر بي احترامي ، احترام بخشش و مردي به جاي انتقام عشق يعني مشکلي آسان کني دردي از درمانده اي درمان کني در جهان هر کار خوب و ماندني ست رد پاي عشق در آن ديدني ست . . .  دکتر مجتبي کاشاني   مهرتان پایدار باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد

ای که می پرسی نشان عشق چیست؟

عشق چيزي جز ظهور مهر نيست

عشق يعني مهر  بي چون و چرا

عشق يعني کوشش بي ادعا

عشق يعني خواندن از چشمان او

حرف هاي دل بدون گفتگو

عشق يعني دشت گلکاري شده

در کويري چشمه اي جاري شده

يک شقايق در ميان دشت خار

باور امکان با يک گل بهار

در خزاني برگ ريز و زرد و سخت

عشق تاب آخرين برگ درخت

عشق يعني روح را آراستن

بي شمار افتادن و برخاستن

عشق يعني گل به جاي خار باش

پل به جاي اين همه ديوار باش

در ميان اين همه غوغا و شر

عشق يعني کاهش رنج بشر

عشق يعني تشنه اي خود نيز اگر

واگذاري آب را بر تشنه تر

گاه بر بي احترامي ، احترام

بخشش و مردي به جاي انتقام

عشق يعني مشکلي آسان کني

دردي از درمانده اي درمان کني

در جهان هر کار خوب و ماندني ست

رد پاي عشق در آن ديدني ست . . . 

 

دکتر مجتبي کاشاني

استان البرز باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج ای که می پرسی نشان عشق چیست؟ عشق چيزي جز ظهور مهر نيست عشق يعني مهر  بي چون و چرا عشق يعني کوشش بي ادعا عشق يعني خواندن از چشمان او حرف هاي دل بدون گفتگو عشق يعني دشت گلکاري شده در کويري چشمه اي جاري شده يک شقايق در ميان دشت خار باور امکان با يک گل بهار در خزاني برگ ريز و زرد و سخت عشق تاب آخرين برگ درخت عشق يعني روح را آراستن بي شمار افتادن و برخاستن عشق يعني گل به جاي خار باش پل به جاي اين همه ديوار باش در ميان اين همه غوغا و شر عشق يعني کاهش رنج بشر عشق يعني تشنه اي خود نيز اگر واگذاري آب را بر تشنه تر گاه بر بي احترامي ، احترام بخشش و مردي به جاي انتقام عشق يعني مشکلي آسان کني دردي از درمانده اي درمان کني در جهان هر کار خوب و ماندني ست رد پاي عشق در آن ديدني ست . . .  دکتر مجتبي کاشاني   مهرتان پایدار باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد

مهرتان پایدار

باشگاه یوگا پرنده آزاد