پيام هفته

باشگاه تخصصی يوگا پرنده آزاد 

استان البرز باشگاه یوگا پرنده آزاد کرج رهايي، شعر فريدون مشيري

من يقين دارم که برگ

کاين چنين خود را رها کرده ست در آغوش باد

فارغ است از ياد مرگ !

آدمي هم مثل برگ

مي تواند زيست بي تشويش مرگ !

گر ندارد همچو او آغوش مهر باد را

می تواند يافت لطف :

 هر چه بادا باد را . . .

زنده ياد فريدون مشيري

باشگاه تخصصی يوگا پرنده آزاد