پيام هفته  

استان البرز باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج

تو بگو


چرا ثروتمندترین انسان هاي دنيا خوشحال ترين نيستند؟

 چرا دانشمندترين انسان ها آرام ترين نيستند؟

و چرا عارفان اين چنينند؟

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد