پيام هفته

باشگاه يوگا پرنده آزاد سيمين صديق ابراهيم نيا

اميد پنجره اي گشوده رو به آسماني آبي است که پرندگان نغمه زندگي مي خوانند.

بر برگ سبز هر درخت نوشته است : زندگاني زيباست .

براي ديدن اين چشم انداز فقط کافيست پرده ها را کنار زنيم و با نگاهي تازه دنيا را ببينيم . . .

هميشه سبز باشيد

 باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد