پیــام هفته

	Deharena !parandeazad yoga center!   Knowledge !Meditation!   !  Meditation flame   Relaxation ! Yoga !آگاهی!دهارنا ! مدیتیشن بر روی کلمات! بهترین آکادمی تخصصی یوگا در استان البرز! 

شنبه خوش ایام خوش احوال خوش

روز خوش هر روزه و هر سال خوش

خوش بخند و خوش برقص و خوش بخوان

هر شبت خوش روزگارت خوش همه احوال خوش

آغازی دوباره در سال جدید مبارک

باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد