پیام هفته 

!کلاس های یوگا پرنده آزاد!تجربه آرامش!تقویت تمرکز!درمان گفتگوهای ذهنی !مدیتیشن! مراقبه! ذکر سکوت! ناحیه هيپوکمپوس مغز! یوگا استان البرز!ذکر شریف! 

بزرگی را گفتند: ذکری عنایت فرمایید.

فرمود: « به ذکر شریف سکوت مشغول باشید! »

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد