♥ پیـام هفتـه

  پرنده آزاد Yoga مدیتیشن Meditation مدیتیشن با شعله شمع Meditation flame فضای چید آکاش Chydakash space دهارنا Deharena آگاهی Knowledgeآ آجناچاکرا ریلکسیشن Meditation آموزش آگاهی از تنفس باشگاه یوگا شادی حقیقی مانترا مدیتیشن مراقبه نماز صبح یوگا پرنده آزاد

آسمان فرصت پرواز بلند است ولی ،

قصه این است چه اندازه کبوتر باشی 

 باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد ♥