مشکن دل کس را که در این خانه کسی هست . . . پیام هفته مشکن دل کس را که در این خانه کسی هست . . .

 

یوگا استان البرز+باشگاه علمی تخصصی یوگا چی کنگ تای چی پرنده آزادکرج+freebirdyoga+ yoga+meditation+pranayama+bashgahparandrazadkaraj++ parandeazad.ir+کانون تخصصی یوگا پرنده آزاد+مرکز یوگا پرنده آزاد

خواهی که دلت نشکند از سنگ مکافات

مشکن دل کس را که در اين خانه کسی هست

مرکز یوگا پرنده آزاد باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد خواهی که دلت نشکند از سنگ مکافات مشکن دل کس را که در اين خانه کسی هست باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد