آموزش تمرینات تنفسی

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

یوگا+استان البرز+باشگاه یوگا+پرنده آزاد+تمرینات تنفسی یوگا+پرانایاما+تنفس انسجام یافته+  HRV +سیستم عصبی پاراسمپاتیک+ تغییر سرعت و الگوی تنفس+سلامت سیستم قلبی و عروقی+ افزایش ده برابرHRV با تنفس انسجام یافته

تنفس انسجام يافته

منظور از این نوع تنفس ، نفس کشیدن با تعداد ۵ نفس در دقیقه است . برای تجربه این تنفس بسیار مفید و مؤثر لازم است برای انجام عمل دم تا پنج شماره تنفس انجام گردد ، بنابراین در هنگام دم تا پنج شماره بشمارید و برای بازدم نیز تا پنج شماره تنفس خود را طولانی کنید . اینگونه تنفس نحوه ضربان قلب (HRV) ، که سنجش درستی عملکرد سیستم عصبی پاراسمپاتیک است را به حداکثر خود می‌رساند . به عبارت بهتر تغییر سرعت و الگوی تنفس ، HRV  را تغییر می‌دهد و این امر خود منجر به تغییر در سیستم عصبی بدن می گردد . هر چه HRV  در حد بالاتری باشد مفیدتر است ، به جهت اینکه HRV  بالا موجب آن می‌شود که سیستم قلبی عروقی سالم تری داشته باشیم و بسیار قوی تر در برابر استرس های زندگی واکنش های مناسب و مدبرانه ای را از خود نشان دهیم . لازم به ذکر است تنفس با سرعت حدود ۵ نفس در دقیقه ، HRV  را ده برابر افزایش می دد .

دم شما گرم و طولانی

باشگاه یوگا پرنده آزاد