سخن بزرگان 

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

 !باشگاه تخصصی یوگا در کرج !یاما!آهیمسا!استاد آینگر!پرهیز از خشونت!اصول اخلاقی یوگا!یوگا پرنده آزاد!

آهیمسا

معنای آهیمسا فقط به دستور منفی نکشتن محدود نیست و معنای بسیار مثبت عشق را نیز در بردارد. این عشق جمله موجودات را شامل می شود زیرا همه آفریده های خدا هستند. یوگی معتقد است که کشتن یک موجود یا نابود کردن یک چیز به معنای خوار داشتن خالق آن است...

زنده ياد استاد آینگر