داستان های آموزنده

باشگاه علمی ـ تخصصی یوگا پرنده آزاد

یوگا استان البرز+کانون یوگا+باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج+ داستان های آموزنده: چند دقیقه سکوت کنید +باشگاه یوگا پرنده آزاد کرج +پرنده آزاد مکانی تخصصی برای یوگا و آرامش+ آکادمی یوگا پرنده آزاد 

چند دقیقه سکوت کن!

روزی کشاورزی متوجه شد ساعتش را در انبار علوفه گم کرده است . ساعت معمولی بود اما با خاطره ای از گذشته و ارزشی عاطفی . بعد از آن که در میان علوفه بسیار جستجو کرد و آن را نیافت ، از گروهی کودک که در بیرون انبار مشغول بازی بودند کمک خواست و وعده داد که هر کس آن را پیدا کند جایزه ای دریافت نماید . کودکان به محض این که موضوع جایزه مطرح شد به درون انبار هجوم آوردند و تمامی علف ها و یونجه ها را گشتند اما باز هم ساعت پیدا نشد . کودکان از انبار بیرون رفتند و درست موقعی که کشاورز از ادامه جستجو ناامید شده بود ،  پسرکی نزد او آمد و از وی خواست به او فرصتی دیگر بدهد . کشاورز نگاهی به او انداخت و با خود اندیشید ، "چرا که نه؟ به هر حال ، کودکی صادق به نظر می رسد." پس کشاورز کودک را به تنهایی به درون انبار فرستاد . بعد از اندک زمانی کودک ، در حالی که ساعت را در دست داشت از انبار علوفه بیرون آمد . کشاورز از طرفی شادمان شد و از طرف دیگر متحیر گشت که چگونه این کودک به تنهایی موفق به انجام چنین کاری شده است؟ پس با تعجب پرسید ، "تو چطور به تنهایی موفّق شدی؟ "پسرک پاسخ داد : "من کار زیادی نکردم ؛ روی زمین نشستم و در سکوت کامل فقط گوش دادم تا صدای تیک تاک ساعت را شنیدم! پس در جهت صدای ساعت حرکت کردم و آن را یافتم."

گنج سکوت همراه همیشگی تان باد

باشگاه یوگا پرنده آزاد