یادداشت های مفید

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

♥ شمارش نعمتها ♥ تمرین مهربانی ♥کمک پنهانی ♥ ر هاکردن ♥ تنفس عمیق ♥ آزادی ♥ 

لیست کارهای امروز من

شمارش نعمت هایم

تمرین مهربانی

رها کردن آنچه که از کنترلم خارج است

گوش دادن به قلبم

کمک پنهانی به دیگران

تنفس عمیق

کارهای امروز شما چیست؟

پرنده آزاد