مطالب مرتبط

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

 ♥مرکز تخصصی یوگا پرنده آزاد ♥ مهربانی با کودکان ♥ امانتداری ♥ قوانین یاما و نیاما ♥ آهیمسا ♥ پرهیز از خشونت ♥ ساتیا ♥ صداقت ♥ عدم وابستگی ♥ سوادهیایا  ♥خودشناسی ♥ ایشواراپرانیدهانا ♥ تسلیم و رضا در برابر خداوند ♥

با کودکان مهربان باشیم

در جهانی خالی از رؤیا،

کودکان 

یادآور پروانه و رنگین کمان هستند...

 باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج/ سیمین صدیق ابراهیم نیا

 باشگاه یوگا پرنده آزاد