پيام هفته

باشگاه علمی تخصصی یوگا پرنده آزاد

استان البرز باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج : سیب در اوج کمال خود می افتد و برگ در انتهای زوال خود بنگر تو چگونه می افتی ای مرد چون سیبی سرخ یا برگی زرد

مرگ در انتهاي کمال 

سیب در اوج کمال خود مي افتد و برگ در انتهاي زوال خود.

بنگر چگونه مي افتي اي مرد؟

چون سیبی سرخ يا برگي زرد؟

 ♥ باشگاه يوگا پرنده آزاد