پيام هفته ♥ 

باشگاه علمی تخصصی يوگا پرنده آزاد

استان البرز باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد کرج : سیمین صدیق ابراهیم نیا پيام هفته : این جهان همچون درخت است ای کرا ما بر او چون میوه های نيم خام

اين جهان همچون درخت است اي کرام

ما بر او چون ميوه هاي نيم خام

سخت گيرد خام ها مر شاخ را

زانکه در خامي نشايد کاخ را

چون بپخت و گشت شيرين لب گزان

سست گيرد شاخ ها را بعد از آن

چون از آن اقبال شد شيرين دهان

سرد شد بر آدمي ملک جهان

 مولانا  

باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد