پيام هفته باشگاه تخصصی یوگا پرنده آزاد

استان البرز باشگاه یوگا پرنده آزاد کرج، مهرباني، هرجا قلبي به مهرباني در حال تپيدن است، آنجا بهشتي در حال روئيدن است

   هر جا قلبي مهربان در حال تپيدن است ، آنجا بهشتي در حال روئيدن است

  روزگارتان سبز و بهشتي و قلبتان به مهرباني همواره در حال تپيدن 

  باشگاه تخصصی يوگا پرنده آزاد