جستجو
جستجو تنها در :
مجموعا یک نتیجه یافت شد

عواطف سطح پایین و عوارض آن ها بر بدن انسان

... تجربه های عاطفی، تفسیر و ارزیابی افراد از حالات و اظهارات عاطفی درك شده آنهاست و البته این تجربیات ضرورتاً آگاهانه نیست. اگر كسی بخواهد بین تجربه های آگاهانه و ناآگاهانه فرق بگذارد، باید گفت: تجربه های ...